council cmu
   
หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ  Show/Hide content
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
   ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน
   ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
   ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และระบบการตรวจสอบ
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน
   ข้อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
   ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ
   ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา
   ข้อบังคับ/ระเบียบอื่นๆ
   ระเบียบวาระที่ประชุมสภา  Show/Hide content
   ระเบียบวาระประชุมสภามหาวิทยาลัย
   ประชุม/สัมมนา  Show/Hide content
   ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
   สรุปมติที่ประชุม
   สรุปผลการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง
   ข่าว/บทความ  Show/Hide content
   ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัย
   บทความ
   ปริญญากิตติมศักดิ์  Show/Hide content
   รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
   รายนามบุคคลที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
   สาระน่ารู้
   ภาพกิจกรรม
   ผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   ผลการบริหารงานของอธิการบดี
   การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
   แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ
 
   
   
 
 
 
 
  ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง
  ยืมคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitor Number Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ
Last Update:
April 11, 2013
กระดานถาม-ตอบ

ตั้งคำถามใหม่
 
  รหัส หัวข้อคำถาม ผู้เขียน วันที่เขียน เข้าชม ตอบ  
 
00304 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 3 0
00303 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 5 0
00302 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 3 0
00301 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 3 0
00300 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 7 0
00299 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 3 0
00298 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 4 0
00297 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 5 0
00296 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 7 0
00295 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 7 0
00294 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 8 0
00293 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 7 0
00292 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 3 0
00291 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 3 0
00290 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 4 0
00289 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 8 0
00288 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 7 0
00287 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 8 0
00286 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 3 0
00285 ไม่ได้ระบุ 10 ส.ค 2558 3 0
00284 ไม่ได้ระบุ 09 ส.ค 2558 8 0
00283 ไม่ได้ระบุ 09 ส.ค 2558 6 0
00282 ไม่ได้ระบุ 09 ส.ค 2558 6 0
00281 ไม่ได้ระบุ 09 ส.ค 2558 7 0
00280 ไม่ได้ระบุ 09 ส.ค 2558 6 0

มีคำถามทั้งหมด  249  คำถาม

1<<   หน้าปัจจุบัน 2/10    >>3
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10
 
สำนักงานสภามหาวิทยาัลัย
๒๓๙ อาคารยุทธศาสตร์ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๐๑๕, ๙๔-๓๐๓๐, ๙๔-๒๖๓๐, ๙๔-๓๐๒๑ โทรสาร ๐-๕๓๙๔-๓๐๒๘.

Office of the University Council , Chiang Mai University.
239 Huaykaew Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200 THAILAND.
Tel. 6653-943015, 943030,942630, 943021 Fax.6653-943028 Email: cmuco@cmu.ac.th Thailand Web Stat