council cmu
   
หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ  Show/Hide content
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
   ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน
   ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
   ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และระบบการตรวจสอบ
   ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน
   ข้อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
   ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ
   ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา
   ข้อบังคับ/ระเบียบอื่นๆ
   ระเบียบวาระที่ประชุมสภา  Show/Hide content
   ระเบียบวาระประชุมสภามหาวิทยาลัย
   ประชุม/สัมมนา  Show/Hide content
   ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
   สรุปมติที่ประชุม
   สรุปผลการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง
   ข่าว/บทความ  Show/Hide content
   ข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัย
   บทความ
   ปริญญากิตติมศักดิ์  Show/Hide content
   รายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
   รายนามบุคคลที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
   สาระน่ารู้
   ภาพกิจกรรม
   ผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   ผลการบริหารงานของอธิการบดี
   การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
   แบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ
 
   
   
 
 
 
 
  ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง
  ยืมคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitor Number Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ Counter Program By Nakarin Seanphuang งานประชุมและพิธีการ
Last Update:
April 11, 2013
กระดานถาม-ตอบ

ตั้งคำถามใหม่
 
  รหัส หัวข้อคำถาม ผู้เขียน วันที่เขียน เข้าชม ตอบ  
 
00404 ไม่ได้ระบุ 27 ต.ค 2558 7 0
00403 ไม่ได้ระบุ 26 ต.ค 2558 30 0
00402 ไม่ได้ระบุ 26 ต.ค 2558 27 0
00401 ไม่ได้ระบุ 26 ต.ค 2558 8 0
00400 ไม่ได้ระบุ 26 ต.ค 2558 23 0
00399 ไม่ได้ระบุ 26 ต.ค 2558 30 0
00398 ไม่ได้ระบุ 26 ต.ค 2558 31 0
00397 ไม่ได้ระบุ 26 ต.ค 2558 32 0
00396 ไม่ได้ระบุ 26 ต.ค 2558 33 0
00395 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 38 0
00394 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 31 0
00393 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 42 0
00392 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 37 0
00391 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 24 0
00390 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 30 0
00389 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 33 0
00388 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 27 0
00387 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 29 0
00386 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 37 0
00385 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 32 0
00384 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 31 0
00383 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 25 0
00382 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 8 0
00381 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 5 0
00380 ไม่ได้ระบุ 25 ต.ค 2558 4 0

มีคำถามทั้งหมด  349  คำถาม

1<<   หน้าปัจจุบัน 2/14    >>3
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๓๙ อาคารยุทธศาสตร์ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๐๑๕, ๙๔-๓๐๓๐, ๙๔-๒๖๓๐, ๙๔-๓๐๒๑ โทรสาร ๐-๕๓๙๔-๓๐๒๘.


Office of the University Council , Chiang Mai University.
239 Huaykaew Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200 THAILAND.
Tel. 6653-943015, 943030,942630, 943021 Fax.6653-943028 Email: cmuco@cmu.ac.th Thailand Web Stat