ผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน

ผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน

( ระบบจะแสดงข้อมูลผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วน เมื่ออยู่ในช่วงระยะเวลาของการประเมินผลการบริหารงานเท่านั้น )

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑ ปี ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๓ ปี