วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจและหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจและหน้าที่

  วิสัยทัศน์   


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแบบอย่างที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและเป็น Digital University Council Office

 พันธกิจ   


ปฏิบัติงานสนองงานของสภามหาวิทยาลัย
และประสานงานกับฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดการที่ทันสมัย

   การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   

ข้อ ๑ให้แบ่งหน่วยงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑  งานบริหารธุรการทั่วไป
๑.๒  งานนโยบายและประเมินผล
หน่วยงานตามวรรคหนึ่งอาจให้มีหัวหน้าหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานและปกครองบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานก็ได้
ข้อ ๒งานบริหารธุรการทั่วไป ให้มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
๒.๑  สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้กระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
๒.๓  ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและธุรการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒.๔  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการ  หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
๒.๕  ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศของมหาวิทยาลัย
๒.๖  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๓งานนโยบายและประเมินผล  ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๓.๑  สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนโยบายและประเมินผล
๓.๒  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ  และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
๓.๓  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๓.๔  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
๓.๕  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอร่างนโยบายในการดำเนินงานสำหรับช่วงต่อไปเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว  จะได้แถลงให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๓.๖  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย