ข้อมูลการจัดการความรู้องค์กร

ข้อมูลการจัดการความรู้องค์กร

งานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประเมินผลผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คู่มือปฏิบัติงาน-การสรรหา เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เล่ม 1
แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยพิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย