ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

           สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นและพัฒนามาจากงานประชุมและพิธีการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ให้จัดตั้งเป็น “งาน” ในกองกลาง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519  เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดีเป็นภารกิจหลัก

           ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงมีการปรับโครงสร้างส่วนงานต่างๆ ใหม่ และได้จัดตั้ง “สำนักงานสภามหาวิทยาลัย” ขึ้น โดยให้มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่บริหารและธุรการ ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยและมีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสำนักงาน ตามบทบัญญัติมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยวิธีการย้ายบุคลากรจาก “งานประชุมและพิธีการ” กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ปัจจุบันปรับเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัย) มาปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 2 งาน คือ งานบริหารธุรการทั่วไป และงานนโยบายและประเมินผล โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551