กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

151001112346

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง 7 มี.ค. 2558 ถึง 6 มี.ค. 2561

ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
แขวงพระบรมม หาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

professor_kasem@yahoo.com

ประวัติ

   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

151001110610

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
(รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ส.ค. 2558 ถึง 3 ส.ค. 2561

สำนักงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

avudh@loxinfo.co.th, avudh.s@cmu.ac.th, avudh@med.cmu.ac.th

ประวัติ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

150930104805

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2559

เลขที่ 2 เสรี ๑๐ ถ.พระราม 9 ซ.พระราม 9
41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

v_surapong@hotmail.com

ประวัติ

51001105328

ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2559

248 หมู่บ้านเชียงใหม่ กรีนวัลเลย์
หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180

norkunsitthiphong@yahoo.com

ประวัติ

131209130553

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2559

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
565 ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

nipon@tdri.or.th

ประวัติ

150930112408

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2559

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕
(โซนทิศใต้ ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

mamispepsi@gmail.com

ประวัติ

150930104821

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2559

สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19
เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

bpiyawat@hotmail.com

ประวัติ

151001110131

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2559

47/216 หมู่บ้านสิวลี ถ.สุขาประชาสรรค์ 3
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

pvicharn@gmail.com

ประวัติ

091202174917

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2559

บ้านเลขที่ 416/46 ซอยลาดพร้าว 87
แยก 14 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

drsathit.l@gmail.com

ประวัติ

150930121010

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ธ.ค. 2556
ถึง 8 ธ.ค. 2559

53 หมู่บ้านสารินปาร์ค
ซอยรัชดาภิเษก 66 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

soottiporn@gmail.com

ประวัติ

151001104958

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ส.ค. 2558
ถึง 3 ส.ค. 2561

22/73 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 2
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110

direk.p@nida.ac.th

ประวัติ

150930121601

นางสาวนวพร เรืองสกุล
วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ส.ค. 2558
ถึง 3 ส.ค. 2561

302/241 ซอยจันทร์ 16 แยก 4
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

nawaaporn_r@yahoo.com

ประวัติ

141211141720

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ส.ค. 2558
ถึง 3 ส.ค. 2561

391 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

nipontu@hotmail.com

ประวัติ

151001105833

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ส.ค. 2558
ถึง 3 ส.ค. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

patnaree@slri.or.th

ประวัติ

150930115017

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิน อนุราษฎร์
วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ส.ค. 2558
ถึง 3 ส.ค. 2561

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 นานาเหนือ ถ. สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

kitiyap@bumrungrad.com

ประวัติ

thumb

- ว่าง -

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง   

thumb

- ว่าง -

130726114910

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ก.ย. 2557
ถึง 4 ก.ย. 2559

1/1 ซ.นนทบุรี 48 ถ.สนามบูินน้ำ ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประวัติ

160809141718

นายซวง ชัยสุโรจน์
วาระการดำรงตำแหน่ง 14 ก.ค. 2559
ถึง 13 ก.ค. 2561

บริษัทสยามรีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

nhoenghatai@fashionisland.co.th

ประวัติ

150930111603

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง 20 ส.ค. 2557
ถึง 19 ส.ค. 2559

สำนักงานสภาพนักงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

potunkum@med.cmu.ac.th ,paitoon6@hotmail.com,
pnarongc@med.cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี   

thumb

- ว่าง -

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน   

140408150206

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติคุณ
วาระการดำรงตำแหน่ง 28 พ.ย. 2557 ถึง 26 ส.ค. 2560

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

wipada.ku@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
วาระการดำรงตำแหน่ง 27 ส.ค. 2557 ถึง 26 ส.ค. 2560

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

siriwut.b@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ   

150930104935

ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร
วาระการดำรงตำแหน่ง 18 ก.ย. 2557
ถึง 17 ก.ย. 2560

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

csmithikrai@gmail.com

140918111836

รองศาสตราจารย์ พญ.มลฤดี เอกมหาชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง 18 ก.ย. 2557
ถึง 17 ก.ย. 2560

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

molrudee.ekm@cmu.ac.th

111102091823

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
วาระการดำรงตำแหน่ง 18 ก.ย. 2557
ถึง 17 ก.ย. 2560

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

dheerawan.b@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ   

151120140525

ดร.หรรษา เทียนทอง
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 พ.ย. 2558
ถึง 26 ส.ค. 2560

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

hthienth4@gmail.com

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

091203163600

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
(ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

vpadm@cmu.ac.th , schuarat@mail.med.cmu.ac.th