กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

   นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

151001112346

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง
7 มี.ค. 2558 ถึง 6 มี.ค. 2561

ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
แขวงพระบรมม หาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

professor_kasem@yahoo.com

ประวัติ

   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

151001110610

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
(รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
4 ส.ค. 2558 ถึง 3 ส.ค. 2561

สำนักงานกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

avudh@loxinfo.co.th, avudh@med.cmu.ac.th

ประวัติ

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

150930104805

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

เลขที่ 2 เสรี 10 ถนนพระราม 9 ซอยพระราม 9
41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

v_surapong@hotmail.com

ประวัติ

51001105328

ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

248 หมู่บ้านเชียงใหม่ กรีนวัลเลย์
หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

norkunsitthiphong@yahoo.com

ประวัติ

150930112408

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕
(โซนทิศใต้ ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

narawan@kpi.ac.th

ประวัติ

150930104821

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

piyawat@knit.or.th

ประวัติ

151001110131

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

47/216 หมู่บ้านสิวลี ถนนสุขาประชาสรรค์ 3
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

pvicharn@gmail.com

ประวัติ

091202174917

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

บ้านเลขที่ 416/46 ซอยลาดพร้าว 87
แยก 14 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

drsathit.l@gmail.com

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 นานาเหนือ ถ.สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

somsakch@bumrungrad.com

ประวัติ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
วาระการดำรงตำแหน่ง
29 ส.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2563

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

somsak.c@bb.go.th

ประวัติ

151001104958

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
วาระการดำรงตำแหน่ง
4 ส.ค. 2558 ถึง 3 ส.ค. 2561

22/73 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 2
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

direk.p@nida.ac.th

ประวัติ

150930121601

นางสาวนวพร เรืองสกุล
วาระการดำรงตำแหน่ง
4 ส.ค. 2558 ถึง 3 ส.ค. 2561

302/241 ซอยจันทร์ 16 แยก 4
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120

nawaaporn_r@yahoo.com

ประวัติ

141211141720

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
วาระการดำรงตำแหน่ง
4 ส.ค. 2558 ถึง 3 ส.ค. 2561

391 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

nipontu@hotmail.com

ประวัติ

151001105833
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
วาระการดำรงตำแหน่ง
4 ส.ค. 2558 ถึง 3 ส.ค. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

patnaree@slri.or.th

ประวัติ

150930115017

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิน อนุราษฎร์
วาระการดำรงตำแหน่ง
4 ส.ค. 2558 ถึง 3 ส.ค. 2561

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 นานาเหนือ ถนนสุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

kitiyap@bumrungrad.com

ประวัติ

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
วาระการดำรงตำแหน่ง
30 ส.ค. 2560 ถึง 3 ส.ค. 2561

The Pano Condiminium
890/395 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

pisitleeahtam@outlook.com

ประวัติ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง   

thumb

- ว่าง -

(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

130726114910

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
(ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
5 ก.ย. 2559 ถึง 4 ก.ย. 2561

1/1 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประวัติ

160809141718

นายซวง ชัยสุโรจน์
(นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วาระการดำรงตำแหน่ง
14 ก.ค. 2559 ถึง 13 ก.ค. 2561

บริษัทสยามรีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา
คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

suang.c@me.com

ประวัติ

150930111603

นายบุญเลิศ แก้วใส
(ประธานสภาพนักงาน)
วาระการดำรงตำแหน่ง
20 ส.ค. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2563

สำนักงานสภาพนักงาน
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

bkaewsai2@gmail.com

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี   

thumb

- ว่าง -

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

suwat.c@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

siriwut.b@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ   

150930104935

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2560 ถึง 17 ก.ย. 2563

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

sakunnee.b@cmu.ac.th

140918111836

รองศาสตราจารย์ พญ.มลฤดี เอกมหาชัย
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2560 ถึง 17 ก.ย. 2563

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

molrudee.ekm@cmu.ac.th

111102091823

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
วาระการดำรงตำแหน่ง
18 ก.ย. 2560 ถึง 17 ก.ย. 2563

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

thanes.s@cmu.ac.th

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ   

151120140525

นายสมเพชร ไชยวุฒิ
วาระการดำรงตำแหน่ง
27 ส.ค. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2563

กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

sompetch_cmu@hotmail.com

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

091203163600

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
(ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

suphachai.c@cmu.ac.th