การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประวัติและความเป็นมา

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สถานะการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงานประจำปี (CMU-RM-1, CMU-RM-2, CMU-RM-3)

สถานะการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส่วนงานประจำปี (รายไตรมาส)


แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยพิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย


หมายเหตุ : หากส่วนงานต้องการไฟล์เล่ม “แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” และ “หลักเกณฑ์การประเมินแผนบริหารความเสี่ยงฯ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี
สามารถติดต่อขอไฟล์ได้ที่ คุณเกรียงไกร ใจโส โทร. 43015