การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

๑.   อนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้อธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย
๒.   มอบอำนาจให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน
๓.   การมอบอำนาจในการบริหารจัดการ
๔.   การมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา
๕.   มอบอำนาจอนุญาตการลาอธิการบดี
๖.   มอบอำนาจให้ผู้แทนทำการแทนในการดำเนินคดีปกครอง