ข้อมูลข่าวสารล่าสุด   

คำสั่ง มช. แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยแบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ
   ประจำปี พ.ศ. 2560   

ครั้งที่ 03/2560     วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

ครั้งที่ 04/2560     วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

ครั้งที่ 04/2560     วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

  ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย

   ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 ตามโครงการสำนักงานคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเ ...
More...

ศึกษาดูงาน เรื่องของการบริหารความเสี่ยง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ ดร.ไพร ...
More...

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 02/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 02/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุ ...
More...