ข้อมูลข่าวสารล่าสุด   

มาตรฐานงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยแบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ
   ประจำปี พ.ศ. 2560   


ครั้งที่ 08/2560     วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

ครั้งที่ 09/2560     วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

ครั้งที่ 10/2560     วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

ครั้งที่ 11/2560     วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

  ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย

   ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 07/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 07/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุ ...
More...

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 4

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 3 ตามโครงการสำนักงานคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเ ...
More...

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 06/2560 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 06/2560 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสุโข ...
More...