กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยแบบฟอร์มเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ
   ประจำปี พ.ศ. 2560   


ครั้งที่ 06/2560     วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560   เวลา 13.00 - 16.00 ณ โรงแรมแชงการี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 07/2560     วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

ครั้งที่ 08/2560     วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

ครั้งที่ 09/2560     วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560   เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์

  ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

   จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย

   ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 3

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 3 ตามโครงการสำนักงานคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเ ...
More...

แสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษ ...
More...

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 05/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 05/2560 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ...
More...